Hobi Resim Kursu

Beylikdüzü Sanat Merkezi’nde Hobi Resim Kursumuz size ve öğretmenimize uygun gün ve saatte haftada bir gün iki ders saati şeklinde yapılmaktadır. Grup eğitim şeklinde yapılan hobi resim derslerinde öğrencilerle birebir ilgilenilmektedir. Yılda bir kaç kez sergi açılmaktadır.

Hobi resim derslerimiz genç yetişkin ayırt etmeden, bireylerin yaşamlarına sanatı dahil ederek yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve resim sanatının inceliklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sizde hayatın yoğun stresinden uzaklaşmak, yaratıcılığınızı geliştirmek ve yeni bir hobi edinmek istiyorsanız resim derslerimizde kendinize yeni bir sanat alanı yaratabilirsiniz.

Sizde hayatınıza renk katmak istiyorsanız detaylı bilgi için bize ulaşınız.

Ön Kayıt

Ön kayıt olduğunuzda eğitim danışmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Resim Tarihi

DÜNYA RESİM TARİHİ VE ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI
Resim sanatına ait ilk izlere Yontma Taş Devri’ nde rastlıyoruz. Bu devir insanlarının, uçları yanmış tahtalarla yaptıkları mağara duvar resimleri daha çok av sahnelerini canlandırırdı.

Zamanla mimari yapılara verilen önem nedeniyle resim sanatının gelişimi durmuş, f akat süsleme ve bezeme alanında büyük ilerlemeler görülmüştür.

Ortaçağ’da renkli taşları yan yana dizerek yapılan mozaik resimler, kiliselerin vazgeçilmez süslerinden olmuştur. Ayrıca fresk çalışmaları da resim sanatının gelişimine ışık tutmuştur. Minyatür sanatının (kitap yazma ve resimleme) da ortaya çıkması bu döneme rastlar.

RÖNESANS DÖNEMİ

Yeni çağın resim sanatına, fransızcada “ yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans adı verilmiştir.
Bu dönemin uyguladığı kurallar resim sanatının temelini oluşturmuştur. Klasik resim anlayışına örnek olmuş ve tüm sanat kurallarını içermiştir. Bu dönemde dini kuralların dışına çıkılmış ve dünya ile ilgili olanlar önem kazanmıştır.
Yağlıboya tekniği Hollandalı Van Eyck kardeşler tarafından bulunmuş ve resimde derinlik anlayışı yepyeni bir teknikle ifade edilmeye başlanmıştı.

Rönesansın son dönemlerinde barok üsluba eğilimler görül ve bu geç Rönesans döneme Maniyerist Üslup dönemi denmiştir.Bu dönemde ortaya çıkan Neo-Klasizm sanat görüşü, konuların dini ve mitolojik yönden ele alınmasının yerine; doğadan, aile hayatından alınmasını tercih etmişti.

Heykelde Donatello, Michalengelo, resimde Leonardo ve Raffael gibi değerli sanatçılar yetişti.

RAFFAEL
DIE MADONNA
LÜMİNİSTİK SANAT( Işıkçı sanat)

Rembrandt ve Tiziano yeni bir görüşle, resimlerinde göstermek istedikleri kısımları aydınlatıyorlar, diğer yerleri de gölgeler içerisinde bırakıyorlardı. Bu tarzda çalışan sanatçılarda Lüministik Sanat (ışıkçı sanat) grubunda yer aldılar.

REMBRANDT
ANATOMY LESSON
ROMANTİZM ( 1810- 1850 )

Sanatta bir akım olup, bir üslup aşaması değildir. Konuları daha çok duygusal yönden ele almışlardır. Edebiyat, müzik ve şiirde de etkili olmuştur.

Genellikle manzara ve toplum yaşantısını ele alan bu grubun ressamları, doğa ve insan sevgisini belirtmeye çalışmışlardır.
Bu akımın öncü sanatçıları; Delacroix, Corot, Goya ‘dır.

GOYA
BİR BALKONDAKİ GRUP
NATÜRALİZM

Güzel sanatlarda ışık-gölge, oranlar, renk değerleri ve karakteri, optik görünüş içinde yansıttırma anlayışıdır. Bu anlayıştaki bir eser ,doğayı detaylarıyla içine alır.

Natüralizm’de doğaya mümkün olduğunca sadık kalınır.

Natüralizmi realizm ile karıştırmamak lazım. Realizm yani gerçekçi anlayış ise bir şeyin gerçek karakterini göstermek için onun gerçek unsurları örten detaylardan ayırarak ortaya çıkarma işidir. İdealizm ise natüralizm ve realizmin aksine insanın bir ideale göre anlatım görüşüdür.

ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI

REALİZM(Gerçekçilik)
1839 yılında ortaya çıkan Realizm, konu ve üslup bakımından yaşamı ve doğayı olduğu gibi yansıtma, biçimleme anlayışıdır.
Toplumun yaşamını gerçek boyutlarıyla ortaya sermektir.
Realizm anlayışı içinde, doğadaki oranlar, plastisite, renk ve ışık değerleri aynen yansıtılmaya çalışılır.
Öncü sanatçıları; Millet, Courbet ve Daumier ‘dir.

MILLET
THE ANGELUS

EMPRESYONİZM( İzlenimcilik)

Bu akım 1877’ de Paris’te doğmuştur.
Empresyonizm, doğadan alınan izlenimleri güneşin yedi rengi ile boyama anlayışına dayanır.
Bu akım bundan sonraki bir çok akım için hareket kaynağı olmuştur. Ancak bu ressamlar doğadan aldıkları izlenimleri güneş renklerini kullanmadan resmetmişlerdi. Bu akımın kurucuları atelye çalışmalarından çok açık havada çalışmaya önem vermişlerdir. Çünkü aradıkları canlı ve temiz renkleri açık havada bulmuşlar, koyu ve karanlık renklere resimlerinde yer vermemişlerdir. Renk karışımları ile eşyanın hacim etkisi sağlamaya çalışılmıştır.
Bu akımın öncü sanatçıları; Manet, Monet, Sisley, Renoir, Degas, Pisarro ve Cezanne’dir.

RENOIR
Jeunes Filles au Piano

POST EMPERSYONİZM( Art izlenimcilik)

Empresyonizm akımının etkisinde kalan fakat onun sınırlı kurallarına bağlanmayan sanatçıların yoludur. Empresyonizmin ışık renkleri ile atmosfer oyunlarına önem vermeyerek, eşyayı sağlam bir inşa içinde göstermek isteyen ve güneş renkleri ile yetinmeyerek bütün renkleri paletlerine alan ve doğayı yeniden biçimleyen ressamlardır. Sanatçının kendi mizacını da resmin konusu içine alan bir akımdır.
Öncü sanatçıları; Cezanne, Van Gogh, Gauguin, Lautrec ve Munch’tur.

CEZANNE
APPLES

EKSPERSYONİZM(Anlatımcılık)

Ekspersyonizm bir hayat anlayışı, bir dünya görüşüdür.
Bu görüşte önemli olan ruh durumudur. Doğa ikinci planda kalır.
Bu akımın sanatçıları kendilerini boğan, ezen ızdırapları sanatlarına sokmuşlar, haksızlıklara karşı olan isyanlarını renk ve biçim görüşüyle anlatmaya çalışmışlardır. Yapıtlarında kadın vücutlarını çekinmeden çirkinleştiriyorlar, insan yüzlerini korkunç ve iğrenç görünümde çiziyorlardı.
Sanatçıları; Van Gogh, Munch, Kırchner, Nolde, Rouault, Modigliani.

VINCENT VAN GOGH
NIGHT

FÜTÜRİZM(Dinamizm-hareket)

1909’da İtalya’da önce şiir de sonra resimde ortaya çıkan görüş. Geçmiş ve geleneksel görüşleri reddeden bir akımdır.
Fütürizm de yapılmak istenen şey; evrendeki hareketin bir anını resmetmek değil, hareketin kendini duyurmaktır. Bu akıma göre her şey hareket halindedir ve değişmektedir.

Hareket halindeki varlıkların gözde bıraktıkları etki algılanıncaya kadar hareket yeniden değişir. Bu nedenle koşan bir at dört değil yirmidört ayaklıdır ve ayaklarının hareketi de üçgen biçimindedir. Fütürizm, aynı anda çeşitli yaşantıları değerlendirmek için saydam kübist eşya analizini kabul etmiştir, hareket çıkış noktası olmuştur.
Sanatçıları: Boccioni, Balla, Severeni’dir.

SEVERINI
SEA + DANCER
KÜBİZM

Picasso ve Braque’nın çalışmalarının etkisinde adlandırılan bir sanattır.
Kübizm, doğa görünüşlerini geometrik bir parçalamaya tabi tutup, tablo yüzeyini doğa unsurlarından kurtararak yeniden inşa etme amacını güder.
Bu akımın sanatçıları, empresyonizmdeki renk oyunları yerine varlıkların geometrik biçimlerini ön plana alıyorlardı.
Öncü sanatçıları; Brague, Griss, Leger ve kurucusu olan Picasso ‘dur.

PICASSO
AĞLAYAN KADIN

SÜRREALİZM ( Gerçeküstücülük)

Sürrealist ressamlar, doğanın mantıki görünüşünü değil, insanın bilinçaltında ve rüyalarındaki dünyasını göstermek istemiştir.

1924 te Andre Breton tarafından ortaya atılmıştır. Edebiyat ve resim alanında eser vermiştir.
Öncü sanatçıları; Chirico, Salvador Dali, Chagall, Klee, Miro dur.

SALVADOR DALI
GEOPOL

SEMBOLİZM (Simgecilik)

Fransa ‘da 1880 yıllarında, önce edebiyatta, sonra resim de ortaya çıkmıştır.
Realizm’e ve Empresyonizm’e karşı çıkan ve düşünceyi sembollerle ifade etmeyi deneyen bir sanat görüşüdür.
Dini ve mistik öğelere ağırlıklı olarak yer verildi.
Öncü sanatçıları ; Gustave Moreau, Chavannes, Redon ve Belçikalı Ensor’ dur.

GUSTAVE MOREAU
MOSES BY THE NILE

SOYUT SANAT ( mücerret, abstrakte)

Doğa görüntülerine bağlı olmayan bu sanat akımı, 20. yy’ın resim ve heykel anlayışında yeni bir dünya görüşüdür.
Soyut sanat, eşya, doğa ve canlıların görünüşlerinden faydalanmayı reddedip, resimde renk, çizgi ve düzlemleri düzenleyerek bunlarla heyecan verici kompozisyonlara ulaşmayı amaçlar.
Soyut sanatı ilk ortaya atan 1910 yılında ilk eserini veren Kandinsky olmuştur.
Öncü sanatçıları; Kandinsky ve Mondrian’ dır.

KANDINSKY
ON WHITE II

POP-ART
Popüler sanatın kısaltılmış adıdır.
1960’lardan bu yana İngiltere ve Amerika’da ayrı ayrı doğup gelişmiş bir sanat akımıdır. Özellikle Amerika’da günümüzün en yaygın anlayışıdır. sürdürmektedir.
Bu akım sanatçıları, endüstri ürünü artıklarından gazete parçalarına, insan ile diğer canlı ve eşyalardan alınmış parçalardan, hazır doğa nesnelerine kadar ne bulunursa kullanmış ve bir sanat yapıtı olarak sunmuşlardır.
Pop-art gerçek ile görüntünün farkını çarpıcı bir biçimde ortaya koyar ve makineleşmiş hazırcı insanı eleştirir.
Amerikalı Pop-art sanatçıları; Lichtenstein, Warhol gibi …İngiliz Pop-art’ çılar; Paolozzi, Hamilton, Peter Blake, Allan Jhones, vb.

Teşekkürler BARKIN GÜNAYDIN